Tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm năm 2014 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kinh nghiệm làm kế toán thuế > Tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm năm 2014

Tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm năm 2014

Quy định mới nhất về tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm năm 2014

Theo quy định tại Quyết định 1111/QĐ-BHXH, bắt đầu từ tháng 01/2014 thì các khoản nộp bảo hiểm năm 2014 có sự thay đổi rõ rệt như bảo hiểm xã hội tăng lên 26%, bảo hiểm y tế là 4,5%, bảo hiểm thất nghiệp là 2%...

tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm

Sau đây học kế toán thuế tổng hợp lại bảng về tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm mới nhất năm 2014

1. Bảng trích bảo hiểm cụ thể như sau:

Tỷ lệ trích nộp các khoản Bảo Hiểm năm 2014
Loại Bảo Hiểm tham gia Doanh nghiệp (%) Người lao động (%) Cộng
Bảo Hiểm Xã Hội 18 8 26
Bảo Hiểm Y Tế 3 1,5 4,5
Bảo Hiểm Thất Nghiệp 1 1 2
Kinh Phí Công Đoàn 2 2
Cộng 24 10,5 34,5

 

2. Quy định trích nộp các khoản bảo hiểm năm 2014

  - Hàng tháng chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

-  Đơn vị có trách nhiệm tự kê khai, tự trích đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

+ Căn cứ để xác định số tiền phải nộp: là tiền lương, các khoản phụ cấp và mức đóng theo quy định.

+ Chứng từ: bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo mẫu quy định tại Chế độ kế toán đang áp dụng tại đơn vị.Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé