Tải Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng năm 2013 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Tải Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng năm 2013

Tải Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng năm 2013

Tải Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng năm 2013

Mẫu hóa đơn gtgt này do Cục Thuế phát hành (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15  tháng 5  năm 2013 của Bộ Tài chính)

mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

TÊN CỤC THUẾ:................                                          Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: 01AA/13P

                                                                              Liên 1: Lưu                                          Số:         0000001

Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng: Công ty kế toán hà nội..........................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................................

Điện thoại:........................................................Số tài khoản.........................................................................
Họ tên người mua hàng...................................................................................................................................Tên đơn vị........................................................................................................................................................Mã số thuế:......................................................................................................................................................
Địa chỉ...............................................................................................................................................................Số tài khoản......................................................................................................................................................
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
                                      Cộng tiền hàng:                                                                        ..............................
Thuế suất GTGT:...........   %,      Tiền thuế GTGT:                                                     ……………………
Tổng cộng tiền thanh toán  ………………………………………………………….………………..Số tiền viết bằng chữ:...............................................................................................................................
Người mua hàng                     Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)            (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty in......., Mã số thuế............)

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu

- Liên 2: Giao người mua

- Liên 3:.....

Tải mẫu hóa đơn giá trị gia tăng năm 2013: Tại đâyHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé