Tài khoản sử dụng trong tài sản cố định « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Tài sản cố định > Tài khoản sử dụng trong tài sản cố định

Tài khoản sử dụng trong tài sản cố định

Tài khoản sử dụng trong tài sản cố định

TK 211 "Tài sản cố định"

-  TK 2111 "TSCĐ hữu hình"

-  TK 2112 "TSCĐ thuê Tài chính"

-  TK 2113 "TSCĐVô hình"

3.1.     Kết cấu Tài khoản

211

- Nguyên giá TSCĐ tăng do mua sắm, trao đổi, xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do các đơn vị tham gia liên doanh góp vốn, do được biếu tặng, viện trợ.

-  Điều chỉnh tăng nguyên giá của tài sản do xây lắp trang  thiết bị thêm hoặc do cải tạo nâng cấp, do đánh giá lại.

- Số dư nợ: Nguyên giá tài sản hiện có của doanh nghiệp

- Nguyên giá tài sản giảm do điều chuyển đơn vị khác hoặc đem đi trao đổi hoặc do nhường bán,đi góp vốn liên doanh.

- Nguyên giá tài sản giảm do tháo bớt một hoặc một số bộ phận hoặc đánh giá lại

 

 

3.2.      Xác định nguyên giá

Tuỳ theo tình hình của từng doanh nghiệp mà hình thành nên tài sản để xác định nguyên giá của tài sản đó.

Vê nguyên tắc chung, nguyên giá tài sản bao gồm:

Giá mua tài sản + thuế nhập khẩu, TTĐB + các khoản chi phí có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, trước bạ, chi phí sửa chữa lớn, tân trang - đi các khoản giảm giá khi mua.

-   Tài sản vô hình: Là toàn bộ chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản đó tính đến thời điểm đưa tài sản đó và sử dụng vào theo dự kiến.

-    Đối với tài sản thuê tài chính: Nguyên giá của bên đi thuê bằng nguyên giá của bên cho thuê.

3.3.     Các hồ sơ giấy tờ liên quan cho một bộ tài sản

-   Tờ trình, kế hoạch phê duyệt mua

-   Các quyết định phê duyệt thầu, chỉ định thầu, báo giá theo yêu cầu

-   Hợp đồng mua tài sản

-   Tài liệu kỹ thuật về tiêu hao nhiên liệu của tài sản

-   Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

-   Biên bảnn bàn giao mua bán,  biên bản bàn giao đưa vào sử dụng có ký nhận của người sử dụng hoặc phụ trách

-   Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

-   Biên bản góp vốn bằng tài sản, chứng thư thẩm định giá đánh giá lại tài sản góp vốn

-   Quyết định khấu hao gồm có số năm khấu hao, thời điểm khấu hao do Giám đốc, Kế toán trưởng phê duyệt

-   Mã tài sản theo sổ sách kế toán

-   Biên bản kiểm kê tài sản từng kỳ

-   Thẻ theo dõi tài sản cố định

-   Bộ hồ sơ thanh lý tài sản:  Tờ trình thanh lý, phê duyệt thanh lý, hợp  đồng thanh lý, quyết định thanh lý, biên bản thanh lý, quyết định ngừng khấu hao, hoá đơn thanh lý photo

-   Quyêt định luân chuyển tài sản công ty từ bộ phận này sang bộ phận khác

-   Các tài liệu khác có liên quan.

Căn cứ vào các hồ sơ đó để kế toán lập thẻ kho và đăng ký vào sổ để theo dõi TSCĐ của doanh nghiệp.

Trung tâm kế toán hà nội

Chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế

Hotline: 0988 043 053Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé