Bạn đang ở: Trang chủ > tờ khai quyết toán thuế tncn
Gửi bình luận
Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 Dựa trên mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________ Mẫu số: 05/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính) TỜ KH...
Đọc thêm