Bạn đang ở: Trang chủ > thuế thu nhập cá nhân
Gửi bình luận
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) [01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý……… Năm ...…… [02] Lần đầu:           ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Câu hỏi: Cách tính thuế TNCN khi chuyển quyền sử dụng nhà ở ? Trả lời: Tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển quyền sử dụng nhà ở được tính như sau: Thuế suất 25% được áp dụng khi xác định được giá mua, sau khi lấy (giá bán) - (giá mua) - (các chi phí liên quan) = Giá trị tính thuế thu nhập. VD: Trước kia bạn mua ngôi nhà đó giá 100 triệu, giờ bạn bán được 150 triệu, bạn trừ đi chi phí liên quan...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này: 1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm: a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Luật số 04/2007/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN   QUỐC HỘI _________________ Luật số: 04/2007/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị ...
Đọc thêm