Bạn đang ở: Trang chủ > miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Gửi bình luận
Các trường hợp miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 1.      Ðối với doanh nghiệp trong nước. Miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập của các cơ sở kinh doanh trong nước như sau: ·        Thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học. ·        Thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp. ·        Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh,...
Đọc thêm