Bạn đang ở: Trang chủ > mẫu tờ khai thuế tncn
Gửi bình luận
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) [01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý……… Năm ...…… [02] Lần đầu:           ...
Đọc thêm