Bạn đang ở: Trang chủ > mau to khai thue gia tri gia tang
Gửi bình luận
Mẫu tờ khai thuế gtgt tham khảo Mẫu số 01/GTGT : Tờ khai thuế giá trị gia tăng - Kế toán thuế (Mẫu tờ khai thuế gtgt Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính)   Mẫu số: 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- ...
Đọc thêm