Bạn đang ở: Trang chủ > mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ
Gửi bình luận
Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất Năm 2013 với nhiều biến động bắt đầu từ tháng 7/2013 mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là 3tr2 chứ không còn là 1tr6 nữa Trung tâm kế toán hà nội gửi các bạn mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢN...
Đọc thêm