Bạn đang ở: Trang chủ > hoàn thuế gtgt
Gửi bình luận
Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp được quy định như sau: Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế hàng quý nếu số thuế đầu vào được khấu trừ cuả các tháng trong quý thường xuyên lớn hơn số thuế đầu ra phát sinh các tháng trong quý. Những cơ sở kinh doanh xuất khẩu mặt hàng theo thời vụ hoặc theo từng kỳ với số lượng hàng lớn, nếu phát sin...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thủ tục và hồ sơ hoàn thuế GTGT Theo nội dung công văn số 3686/TCT-KK ngày 22/10 của Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nội dung như sau:   Căn cứ hướng dẫn tại Điều 42 và Khoản 3 (a, b và c) Điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hư...
Đọc thêm