Phân loại tiền lương « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Phân loại tiền lương

Phân loại tiền lương theo thời gian lao động và theo quan hệ với quá trình sản xuất

I.  Phân loại tiền lương

Doanh nghiệp có nhiều loại lao động khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán kế toán cần thiết phải tiến hành phân loại theo các nhóm khác nhau.

phân loại tiền lương

1.  Phân loại theo thời gian lao động

v Thường xuyên: Là toàn bộ tiền lương trả cho những lao động thường xuyên có trong danh sách lương công ty

v Lương thời vụ: Là loại tiền lương trả cho người lao động tạm thời mang tính thời vụ.

2.  Phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất

v Lương trực tiếp: là phần tiền lương trả cho Lao động trực tiếp sản xuất chính là bộ phận nhân công trực tiếp sản xuất hay trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm và thực hiện các lao vụ dịch vụ.

v Lương gián tiếp: là phần lương trả cho người lao động gián tiếp sản xuất, hay là bộ phận lao động tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như bộ phận quản lý, hành chính, kế toán…

Xem thêm bài cách hạch toán tiền lươngHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé