Nộp thuế TNCN đối với nhân viên làm việc tại nước ngoài « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Thuế thu nhập cá nhân > Nộp thuế TNCN đối với nhân viên làm việc tại nước ngoài

Nộp thuế TNCN đối với nhân viên làm việc tại nước ngoài

Hướng dẫn nộp thuế TNCN đối với nhân viên làm việc tại nước ngoài

Câu hỏi:

Hướng dẫn về nộp thuế TNCN đối với cán bộ công nhân viên làm việc tại các dự án ở nước ngoài.

Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn về xác định thu nhập chịu thuế đối với CBCNV làm việc tại nước ngoài, cơ quan thuế địa phương yêu cầu:

+ Tính thuế thu nhập cá nhân của CBCNV làm việc tại nước ngoài (cả cả trường hợp cư trú trên 183 ngày và có nguồn thu từ nước ngoài) như áp dụng đối với người Việt Nam ở Việt Nam và nộp chênh lệch về thuế nếu thuế ở VN cao hơn ở nước ngoài

Trả lời:
- Tại Điểm 2.9, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2.9.1. Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại nước ngoài phải khai và nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế

2.9.2. Khai thuế đối với từng khoản thu nhập như sau:

a) Khai thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh

Cá nhân là đối tượng cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh tại nước ngoài phải khai thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại khoản 2 mục II phần D Thông tư này…”

Theo hướng dẫn tại điểm 2.3 Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì Hồ sơ cần có các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm.

- Tại Khoản 12, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế với cá nhân cư trú có thu nhập tại nước ngoài:

“Ngoài tờ khai nêu trên, phải kèm theo các chứng từ trả thu nhập ở nước ngoài, chứng từ chứng minh đã nộp thuế ở nước ngoài làm căn cứ để xác định thu nhập và số thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài.”

Như vậy, cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại nước ngoài đã nộp thuế tại nước ngoài được trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài (có chứng từ chứng minh) nhưng không vượt quá số thuế TNCN tính theo luật pháp Việt Nam cho khoản thu nhập nhận tại nước ngoài khi quyết toán thuế. Trường hợp đã nộp thuế thu nhập ở các nước có ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì thực hiện theo quy định của Hiệp định.

 Khai giảng khóa đào tạo kế toán thuế tại cầu giấy, long biên, hà đông, lê trọng tấn dạy trên chứng từ thực tế

Hướng dẫn bạn thành thao công việc kế toán thuế

Liên hệ Hotline: 0988 043 053Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé