Mẹo nhanh sử dụng hàm vlookup trên excel kế toán « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kinh nghiệm làm kế toán thuế > Mẹo nhanh sử dụng hàm vlookup trên excel kế toán

Mẹo nhanh sử dụng hàm vlookup trên excel kế toán

Mẹo nhanh sử dụng hàm vlookup trên excel kế toán

Công thức hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm tìm kiếm theo một điều kiện đã có(Điều kiện đã có gọi là “Giá trị tìm kiếm”

cach su dung ham vlookup trong ke toan

Cú pháp sử dụng hàm vlookup: Hàm có 4 tham số gồm

= VLOOKUP(Giá trị để tìm kiếm, Vùng dữ liệu tìm kiếm, Cột trả về giá trị tìm kiếm, 0)

Giải thích cú pháp sử dụng hàm vlookup trong excel kế toán:

-         Giá trị để tìm kiếm: Giá trị để tìm kiếm là một ô và phải có tên trong vùng dữ liệu tìm kiếm(là Ô mã hàng hóa, mã tài khoản, mã tài sản, mã công cụ dungj cụ...)

-         Vùng dữ liệu tìm kiếm: “Vùng dữ liệu tìm kiếm” phải chứa tên của “ Giá trị để tìm kiếm”. (Cụ thể là bảng dữ liệu của thnág trước hoặc dữ liệu của sheet khác)

-         Cột trả về giá trị tìm kiếm: Là số thứ tự cột, tính từ bên trái sang của vùng dữ liệu tìm kiếm(Bạn đếm từ bên trái của vùng sang đến cột cần lấy dữ liệu xem là cột thứ mấy)

-         Tham số “0” : Không thực hiện việc sắp xếp thứ tự nào

Ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm vlookup trong kế toán:

Trên sổ chi tiết hàng hóa, đi tìm tên hàng của mã hàng 156-DK-ASG24R từ danh mục tài khoản

-         Giá trị để tìm kiếm: Là ô chứa mã hàng 156-DK-ASG24R trên sổ chi tiết hàng hóa –(ô C5)

-         Vùng dữ liệu tìm kiếm: Là vùng chưa các mã hàng và tên hàng tên DMTK, điểm bắt đầu của vùng được tính từ ô mã hàng đầu tiền đến ô tên hàng cuối cùng(bạn có thể kéo vùng rộng thêm) - (A40:C50)

-         Cột trả về giá trị tìm kiếm: Là cột “ Tên hàng” trên DMTK. Bạn đếm từ bên trái vùng sang đến cột tên hàng xem là cột thứ mấy(số 2)

Tác dụng Hàm Vlookup trong excel kế toán:

-         Tìm đơn giá xuất kho từ bên bảng nhập xuất tồn về BNL, về phiếu xuất kho

-         Tìm mã hàng hóa, tên hàng hóa từ DMTK về bảng nhập, xuất, tồn

-         Tìm số dư của đầu tháng N căn cứ vào cột số dư cuối của tháng N-1

-         Tìm số khấu hao(phân bổ) lũy kê từ kỳ trước của bảng khấu hao(bảng phân bổ chi phí) tháng N, căn cứ vào “Giá trị khấu hao(phân bổ) lũy kê” của tháng N-1

-         Và các bảng tính khác liên quan...

 Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé