Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Thuế thu nhập doanh nghiệp > Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Download mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT số 60/2007/TT-BTC

Mẫu số: 01A/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/TT-BTC ngày 

14/07/2007 của  Bộ Tài chính)

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... năm …....

 

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................

[03] Mã số thuế: .............................................................................................

[04] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[07] Điện thoại: .....................  [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

 

1

Doanh thu phát sinh trong kỳ [10]

2

Chi phí phát sinh trong kỳ [11]

3

Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([12]=[10]-[11]) [12]

4

Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [13]

5

Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [14]

6

Lỗ được chuyển trong kỳ [15]

7

Thu nhập chịu thuế ([16]=[12]+[13]-[14]-[15]) [16]

8

Thuế suất thuế TNDN [17]

9

Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [18]

10

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([19]=[16]x[17]-[18]) [19]

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

             Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

 

Ghi chú:

Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng.


 

Mẫu số: 01B/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/TT-BTC ngày 

14/07/2007 của  Bộ Tài chính)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... năm …....

 

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................

[03] Mã số thuế: .............................................................................................

[04] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[07] Điện thoại: .....................  [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

 

1

Doanh thu phát sinh trong kỳ [10]

a

Doanh thu theo thuế suất chung [11]

b

Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi [12]

2

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%) [13]

3

Thuế suất

a

Thuế suất chung (%) [14]

b

Thuế suất ưu đãi (%) [15]

4

Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ ([16]= [17]+[18]) [16]

a

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất chung ([17]=[11]x[13] x [14]) [17]

b

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất ưu đãi ([18]= [12]x[13]x[15]) [18]

5

Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm [19]

6

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([20]= [16]–[19]) [20]

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

            Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

Ghi chú:

Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng.

 

Mẫu số: 01-1/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

 

 

Phụ lục

DOANH THU TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,

CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT

Kèm theo tờ khai thuế TNDN tạm tính quý... năm ………

 

Người nộp thuế..................................…………………………………..

Mã số thuế:......................................……………………………………

 

 

TT

 

Hoá đơn

 

Ngày

Người nhận chuyển quyền

Địa chỉ lô đất chuyển quyền

 

Diện tích (m2)

Giá 1 m2 đất chuyển quyền

Giá trị chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

Giá 1m2 đất chuyển quyền theo đơn giá do UBND cấp tỉnh quy định

Giá trị chuyển quyền theo giá UBND cấp tỉnh quy định

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tổng

 

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

 

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                          Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

Download bản word mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp :  Tại đây

 

 Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé