Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2013 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Thuế thu nhập cá nhân > Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2013

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2013

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2013

Trung tâm kế toán hà nội có mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân các bạn tham khảo nha

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

[01] Kỳ tính thuế: [    ] Năm…..

[02] Lần đầu:                              [03] Bổ sung lần thứ:

 

[04] Tên người nộp thuế:…………………..……………………………...........................

           [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: …………………………………….................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ........................................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: ..............................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………….....................................................

           [13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ........................................................

[17] Điện thoại: ........................  [18] Fax: .................. [19] Email: ....................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:..............................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Doanh thu dự kiến phát sinh trong kỳ [21]

2

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế (%) [22]

3

Thu nhập chịu thuế dự kiến của kỳ [23]

4

Giảm trừ gia cảnh [24]
- Cho bản thân cá nhân [25]
- Cho người phụ thuộc [26]

5

Thu nhập tính thuế dự kiến trong kỳ [27]

6

Thuế thu nhập cá nhân dự kiến phải nộp trong kỳ [28]

CHI TIẾT GIẢM TRỪ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND/

 Hộ chiếu

Quan hệ với người nộp thuế

Số tháng được tính giảm trừ trong năm

Thu nhập được giảm trừ

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

1

2

3

Tổng cộng

[36]

[37]

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:..........

Ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Link tải mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2013: Tại đây

 Xem thêm >> Cách tính thuế thu nhập cá nhân

 

Tìm trên google:

  • mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2013


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé