Mẫu tờ khai thuế môn bài 2013 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Mẫu tờ khai thuế môn bài 2013

Mẫu tờ khai thuế Môn bài 2013 Mẫu số: 01/MBAI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của  Bộ Tài chính)

Trung tâm kế toán hà nội gửi các bạn mẫu tờ khai thuế môn bài 2013       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm ........

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

[04] Người nộp thuế :.....................................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

[13] Mã số thuế: .............................................................................................

[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................

* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

VỐN ĐĂNG KÝ

BẬC

 MÔN BÀI

MỨC THUẾ

 MÔN BÀI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

1

Người nộp thuế môn bài

.........................................................................................................

[10]

 

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(ghi rõ tên, địa chỉ)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

[11]

3Tổng số thuế môn bài phải nộp:

[12]

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

                       Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)

Xem thêm >> Hướng dẫn kê khai thuế môn bài 2013Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé