Mẫu tờ khai thuế gtgt « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Mẫu tờ khai thuế gtgt

Mẫu tờ khai thuế gtgt tham khảo Mẫu số 01/GTGT : Tờ khai thuế giá trị gia tăng - Kế toán thuế

(Mẫu tờ khai thuế gtgt Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính)

mẫu tờ khai thuế gtgt

 

Mẫu số: 03/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

TỜ KHAI THUẾ GTGT

(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng...... năm …....

[02] Lần đầu:                 [03] Bổ sung lần thứ

 

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………......................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..................................

[13] Mã số thuế:

[14] Đa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%

(1)

 (2)

(3)

(4)

(5)

1 GTGT âm được kết chuyển kỳ trước

[21]

[22]

[23]

2 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT

[24]

[25]

[26]

3 Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra

[27]

[28]

[29]

4 GTGT chịu thuế trong kỳ:[30]=[24]-[27]-[21];

[31]=[25]-[28]-[22];;

[32]=[26]-[29]-[23];

[30]

[31]

[32]

5 Thuế GTGT phải nộp:[33]=[30]x0%;

[34]=[31]x5%;

[35]=[32]x10%

[33]

[34]

[35]

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [36]=[24]+[25]+[26]: ......

Tổng thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ [37]=[33]+[34]+[35]:..............

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Link tải mẫu tờ khai thuế gtgt: Tại đây

Khai giảng lớp học kế toán thuế ngắn hạn thực hành trên chứng từ thực tế tại hà nội

Liên hệ tư vấn khóa học Ms Nhung - Hotline: 0988 043 053Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé