Mẫu phiếu chi – Mẫu số 02 – TT « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Mẫu phiếu chi – Mẫu số 02 – TT

Mẫu phiếu chi – Mẫu số 02 – TT

Mẫu phiếu chi - Mẫu số 02 - TT

Mẫu phiếu chi Nhằm xác định csc khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán

Trung tâm đào tạo kế toán hà nội xin chia sẻ với các bạn mẫu phiếu chi

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU CHI

Ngày ...tháng ...năm ...

Quyển số: ...........Số: .........................Nợ: .........................

Có: .........................

 

Họ và tên người nhận tiền: ...........................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................

Lý do chi: .................................................................................................

Số tiền: ....................................................(viết bằng chữ): ………..................

...............................................................................................................

Kèm theo: .................chứng từ gốc.

Ngày ...tháng ...năm ...

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): .............................................................................

+ Số tiền quy đổi: .........................................................................................................

 

 

Xem thêm >> Hướng dẫn cách ghi phiếu chi 

 

Tìm trên google:

  • mẫu phiếu chi


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé