Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Thuế thu nhập cá nhân > Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất

Năm 2013 với nhiều biến động bắt đầu từ tháng 7/2013 mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là 3tr2 chứ không còn là 1tr6 nữa

Trung tâm kế toán hà nội gửi các bạn mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

mẫu đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Chính thức:  [     ]                    Bổ sung: [   ]    Lần: [     ]

  1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………….…………………...…………….…………………
2.  Mã số thuế:

 

 

  1. Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:
4.  Mã số thuế:

-

 

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Số CMND/

hộ chiếu

Quan hệ với ĐTNT

Thời điểm tính giảm trừ (tháng/năm)

Thời điểm kết thúc giảm trừ (tháng/năm)

1

2

3

...

...

 

Tổng cộng

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

………………, ngày ………… tháng ………… năm ...……

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào xem thêm tại >> cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé