Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

Quý.......năm……

1. Tên tổ chức (cá nhân):..............................................................................................................................................

2. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………...............

3. Địa chỉ: ......................................................................................................................................................................

Đơn vị tính: Số

STT

Tên hóa đơn

Ký hiệu mẫu

Hình thức hóa đơn

Số lượng tồn đầu kỳ

Số lượng mua, phát hành trong kỳ

Sử dụng trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Ghi chú

Sử dụng

Xóa bỏ

Mất

Hủy

Cộng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Hóa đơn GTGT 01GTKT3/01 E
T
P
Hóa đơn bán hàng
Phiếu XKKVCNB

 

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

……….,ngày………tháng………năm………

           Người lập biểu                                NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
        (Ký, ghi rõ họ, tên)

                     Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)

 

Tham khảo học thực hành kế toán tổng hợp

 Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé