Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn

Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn

Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn dùng trong trường hợp yêu cầu doanh nghiệp phải quyết toán hóa đơn

  Mẫu bảng kê quyết toán hoá đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC,

CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN

(Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn BC26/AC)

 

     Mẫu số: BK01/AC(Ban hành kèm theo Thông tư

số 153/2010/TT-BTC ngày

28/9/2010 của Bộ Tài chính)

 

1. Tên tổ chức, cá nhân: ..............................................................................................

2. Mã số thuế:...............................................................................................................

3. Các loại hoá đơn chưa được sử dụng: ..................................................................

 

STT

Tên loại hoá đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hoá đơn

Số lượng

Từ số

đến số

I HOÁ ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
1 Hoá đơn giá trị gia tăng 01GTKT2/001 AA/11T 100,000 1 100,000
II HOÁ ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

4. Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm): .................................

 

........., ngày.........tháng.........năm.........

                                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                             (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Dùng cho các trường hợp phải quyết toán hoá đơn

Trên đây là mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn cho các bạn tham khảo

Có lý do gì bạn không tham khảo thêm nếu chưa có kinh nghiệm làm quyết toán thuế >> Lớp học kế toán thuếHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé