Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

Trung tâm kế toán hà nội gửi các bạn mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào để các bạn tham khảo

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)

Kỳ tính thuế: Tháng..... năm 200....

Người nộp thuế:...............................................

Mã số thuế: ....................................................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế

Tên người bán

Mã số

thuế người bán

Mặt hàng

Doanh số

mua chưa có thuế

Thuế suất

Thuế GTGT

Ghi chú

Ký hiệu hoá đơn

Số hoá đơn

Ngày, tháng, năm phát hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT, đã phát sinh doanh thu:
Tổng
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT:
Tổng
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT:
Tổng
4. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho TSCĐ chưa phát sinh doanh thu được khấu trừ dần theo quý:
Tổng

 

Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào:  .......................

Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào:........................

 

.............., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
 Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Xem thêm >> Cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vàoHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé