Hướng dẫn cách ghi phiếu thu « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Hướng dẫn cách ghi phiếu thu

Hướng dẫn cách ghi phiếu thu

Hướng dẫn cách ghi phiếu thu - Mẫu 01 -TT

Trung tâm kế toán hà nội xin hướng dẫn cách bạn các ghi phiếu thu theo quyết định 48

+ Mục đích: Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ và kàn căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khỏan thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải viết Phiếu thu.

Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm ta và lập “ Bảng kê ngoại tệ” đính kèm phiếu thu

-         Góc trên bên trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

-         Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phỉa ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phỉa ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày tháng năm thu tiền.

-         Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nộp tiền.

-         Dòng “ Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hoá, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa…

-         Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.

Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ ( bằng chữ ) và Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán.

Chú ý khi ghi phiếu thu:

+ Nếu là thu ngoại tệ phải ghi rõ tý giá tại thời điểm nhập quỹ đển tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.

+ Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Tải mẫu phiếu thu tại link>> Mẫu phiếu thuHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé