Hướng dẫn cách ghi phiếu chi mẫu số 02 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Hướng dẫn cách ghi phiếu chi mẫu số 02

Hướng dẫn cách ghi phiếu chi mẫu số 02

Hướng dẫn cách ghi phiếu chi - Mẫu số 02 - TT

Trung tâm đào tạo kế toán hà nội xin hướng dẫn cách ghi Phiếu chi ( Mẫu 02 – TT)

Mục đích: Nhằm xác định csc khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

-         Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

-         Phiếu chi phỉa đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi, số Phiếu chi phải được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phỉa ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

-         Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.

-         Dòng “ Lý do chi” Ghi rõ nội dung chi tiền.

-         Dòng “ Số tiền " Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là VNĐ hay USD..

-         Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chi sau khi có đầy đủ chữ ký ( ký theo từng liên ) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuát quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ , tên vào Phiếu chi.

 Liên 1: Lưu ở nơi lập phiếu

Liên 2: Thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chừng từ gốc để vào sổ kế toán.

Liên 3: Giao cho người nhận tiền.

Chú ý khi ghi phiếu chi:

+ Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Tải mẫu phiếu chi tại link: Mẫu phiếu chiHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé