Giải đáp về thuế GTGT năm 2014 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Giải đáp về thuế GTGT năm 2014

Trong buổi thứ 7 tuần vừa rùi có một số bạn thắc mắc một số tình huống về thuế GTGT năm 2014 sau đây học kế toán thuế xin được chia sẻ một số tình huống thuế GTGT mà các bạn đang cần

Câu 1 : Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (PPTT), nếu đáp ứng điều kiện tính thuế GTGT theo Phương pháp khấu trừ (PPKT) hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo PPKT nay muốn chuyển sang PPTT thì cần làm thủ tục gì?

Trả lời : Tại công văn số 624/TCT-CS ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Tổng Cục Thuế trả lời về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT như sau :

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ nếu tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”

- Trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện áp dụng phương pháp trực tiếp thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”

Câu 2 : Doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/01/2014 cần làm thủ tục gì để thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế và làm vào thời điểm nào?

 Trả lời : 

Tại công văn số 858/TCT-KK ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Tổng Cục Thuế trả lời vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT đối với doanh nghiệp, HTX mới thành lập từ 01/01/2014 như sau :

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014 sau khi nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thì thực hiện gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế (theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2014 thuộc các trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ nhưng chưa nộp Thông báo theo mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và chưa thông báo phát hành hóa đơn để sử dụng thì gửi Thông báo về việc áp dụng PP tính thuế (theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp).

Câu 3 : Nếu số lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chênh lệch giữa tồn kho theo kiểm kê thực tế với hồ sơ khai báo cơ quan hải quan thì thuế GTGT của số lượng hàng hóa này được xử lý như thế nào ?

Trả lời :

Trường hợp số lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chênh lệch giữa tồn kho theo kiểm kê thực tế với hồ sơ khai báo cơ quan hải quan thì việc tính thuế GTGT này được hướng dẫn tại Công văn số 2049/BTC-CST ngày 18 tháng 02 năm 2014  của Bộ Tài Chính :

Doanh nghiệp bị ấn định thuế GTGT tại khâu nhập khẩu đối với số lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chênh lệch giữa tồn kho theo kiểm kê thực tế với hồ sơ khai báo cơ quan hải quan.

Câu 4 : Trường hợp DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua cà phê nguyên liệu chỉ qua sơ chế thông thường rồi bán cho một công ty thương mại khác nếu công ty này nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì có phải kê khai, tính nộp thuế GTGT  khi bán sản phẩm không? Nếu công ty này nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT hoặc bán cho người tiêu dùng thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT với mức thuế suất nào?

Trả lời :

Tại công văn số 3828/BTC-CST ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn như sau :

Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá giá trị gia tăng hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đi tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khbán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.”

Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần ĐTK nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT mua cà phê nguyên liệu chỉ qua sơ chế thông thường rồi bán cho một công ty thương mại khác phải kê khai, tính nộp thuế GTGT khi bán sản phẩm theo tỷ lệ 1% trên doanh thu trong khâu kinh doanh thương mại. Trường hợp Công ty cổ phần ĐTK nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua cà phê nguyên liệu chỉ qua sơ chế thông thường rồi bán cho một công ty thương mại khác nếu công ty này nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT khi bán sản phẩm, nếu công ty này nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT hoặc bán cho người tiêu dùng thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT với mức thuế suất 5%.Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé