Công văn số 1905/TCT-TNCN ngày 23/5/2014 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế TNCN « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Thông tư mới nhất về thuế > Công văn số 1905/TCT-TNCN ngày 23/5/2014 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế TNCN

Công văn số 1905/TCT-TNCN ngày 23/5/2014 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế TNCN

Công văn số 1905/TCT-TNCN ngày 23/5/2014 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế TNCN

Tổng cục thuế nhận được công văn số 416/CT-TNCN ngày 17/3/2014 của cục thuế Bình Định về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vốn của các cá nhân là thành viên góp vốn thành lập trong công ty TNHH, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, Mục II, phần A thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập cá nhân

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn…

3.3. Lợi tức nhân được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của luật doanh nghiệp và luật hợp tác xã

3.4. Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc rút vốn(Không bao gồm vốn gốc được nhận lại).”

Tai điểm 1.3 mục II phần B thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của bộ tài chính hướng dẫn:

“1.3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.

Trường hợp thu nhập từ đầu tư vốn quy định tại điểm 3.4 và 3.7 khoản mục II phần A thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập về giá trị phần vốn góp tăng thêm hoặc thời điểm chuyển nhượng

Tại điểm 1, phần Đ, thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của bộ tài chính hướng dẫn

“1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho tất cả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ ngày 1/1/2009

Can cứ các hướng dẫn nêu trên trường hơp ông Võ Vinh Ca(là cá nhân góp vốn thành lập công ty TNHH) chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại thời điểm 2010 thì công thực hiện khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn đối với phần tăng thêm của giá trị vốn góp(toàn bộ giá trị lợi tức ghi tăng vốn trong khoảng thời gian từ khi góp vốn đến khi thực hiện chuyển nhượng) ở thời điểm luật thuế TNCN có hiệu lức 01/01/2009) và không phần biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập.

Khai giảng thường xuyên các lớp học kế toán thuế ngắn hạn cấp tốc tại trung tâm kế toán hà nội chuyên đào tạo kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tếHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé