CÔNG VĂN SỐ 1880/TCT-TNCN HỒ SƠ HOÀN THUẾ TNCN « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Thông tư mới nhất về thuế > CÔNG VĂN SỐ 1880/TCT-TNCN HỒ SƠ HOÀN THUẾ TNCN

CÔNG VĂN SỐ 1880/TCT-TNCN HỒ SƠ HOÀN THUẾ TNCN

CÔNG VĂN SỐ 1880/TCT-TNCN HỒ SƠ HOÀN THUẾ TNCN mà hoc ke toan thue xin tóm lược lại như sau

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1880/TCT-TNCN
V/v hồ sơ hoàn thuế TNCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 1156/CT-TNCN ngày 23/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm b.2 Khoản 6 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:

“Hồ sơ khai thuế toán thuế.

- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu đã đăng ký giảm trừ gia cảnh) ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

- … Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông từ này”.

Trường hợp bà Trần Thị Bích Thủy, trong năm 2013 có khai quyết toán thuế TNCN kèm đề nghị hoàn tại Cục Thuế tỉnh Nam Định, trong đó có số thuế TNCN đã được tổ chức trả thu nhập (Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo OPT) khấu trừ trong năm nhưng không cấp chứng từ khấu trừ. Đến nay, tổ chức trả thu nhập đã giải thể, thanh quyết toán chứng từ khấu trừ nên không thể cấp lại chứng từ khấu trừ cho bà. Bà Trần Thị Bích Thủy không cung cấp được bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm nên không được tính số thuế đã khấu trừ khi quyết toán thuế TNCN theo quy định nêu trên.

Tuy nhiên, căn cứ báo cáo của Cục Thuế tỉnh Nam Định tại công văn số 1156/CT-TNCN ngày 23/4/2014: hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2013 của tổ chức trả thu nhập (Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo OPT) cũng như dữ liệu trên hệ thống tncnonline đã thể hiện số thuế TNCN đã khấu trừ của bà Trần Thị Bích Thủy. Do đó, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Nam Định nêu tại công văn số 1156/CT-TNCN ngày 23/4/2014, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định xem xét cụ thể hồ sơ và giải quyết hoàn thuế TNCN của bà Trần Thị Bích Thủy.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Facebook: https://www.facebook.com/hocketoanthucteHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé