Bạn đang ở: Trang chủ > Tin tức kế toán >
Gửi bình luận
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Hàng tháng kế toán căn cứ vào bảng chấm công để tính tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp (lương chính, lương phụ, phụ cấp ăn trưa). Ngoài ra còn căn cứ vào biên bản vào ngừng sản xuất, giấy xin nghỉ phép và một số chứng từ khác. 1.Tài khoản sử dụng: TK 334 (Phải trả cho người lao động) TK này dùng để thanh toán cho công nhân viên chức...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hình thức tiền lương theo thời gian và theo sản phẩm *  Tiền lương theo thời gian, ngày, tháng, giờ. v Tiền lương theo tháng là tiền lương trả cố định theo tháng cho người làm cố định trên cơ sở hợp đồng, tháng lương, bậc lương cơ bản do nhà nước quy định. v Tiền lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong th...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Phân loại tiền lương theo thời gian lao động và theo quan hệ với quá trình sản xuất I.  Phân loại tiền lương Doanh nghiệp có nhiều loại lao động khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán kế toán cần thiết phải tiến hành phân loại theo các nhóm khác nhau. 1.  Phân loại theo thời gian lao động v Thường xuyên: Là toàn bộ tiền lương trả cho những lao động thường xuyên có trong danh ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm: 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03) 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 6. Doanh thu hoạt  động tài chính 7. Chi phí hoạt động tài chính   - Trong đó lãi vay 8. Chi phí bán hàng 9. Chi...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Báo cáo thực tập Kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Bách Gia LỜI MỞ ĐẦU         Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội. Hoạt động sản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào đối tượng lao động để tạo ra các sả...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Sổ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán CHƯƠNG IV – SỔ KẾ TOÁN 4.1.      Khái niệm sổ kế toán: Là phương tiện để ghi chép một cách có hệ thống các nghiệp vụ Kế toán tài chính phát sinh theo thời gian cũng như theo đối tượng. Đối với công tác Kế toán, việc quan trọng nhất phải hiểu sổ sách để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ phát sinh, nó là nguồn số liệu quan trọng nhất nhằm phục vụ cho công việc...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán cách định khoản kế toán CHƯƠNG III. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 3.1. Định nghĩa: -          Tài khoản kế toán dùng để phân loại và phản ánh liên tục có hệ thống từng đối tượng kế toán riêng biệt qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. -          Theo quyết định 48/2006/QĐ/BTC gồm có 51 Tài khoản cấp 1 và 62 tài khoản cấp , 5 tài khoản ngoài...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Chứng từ kế toán là gì và quy định chứng từ kế toán CHƯƠNG II. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 2.1. Khái niệm chứng từ kế toán là gì -          Chứng từ kế toán là những chứng minh bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành. -          Chứng từ kế toán là khâu đầu tiên của quá trình kế toán có tác dụng: v  Chứng minh cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh v  Căn cứ để ghi sổ k...
Đọc thêm
Gửi bình luận
2013/06/16 Nguyên lý kế toán ⁄ 1676Từ
Kỳ kê toán là gì: Kỳ kế toán là khoản thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và  được quy định như sau: -          Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
2013/06/16 Nguyên lý kế toán ⁄ 2203Từ
Những nguyên tắc cơ bản trong kế toán 1.Nguyên tắc kế toán -          Giá gốc: Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc, bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác đến khi đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. -          Nhất quán: Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán năm; trườn...
Đọc thêm