Gửi bình luận
Sổ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán CHƯƠNG IV – SỔ KẾ TOÁN 4.1.      Khái niệm sổ kế toán: Là phương tiện để ghi chép một cách có hệ thống các nghiệp vụ Kế toán tài chính phát sinh theo thời gian cũng như theo đối tượng. Đối với công tác Kế toán, việc quan trọng nhất phải hiểu sổ sách để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ phát sinh, nó là nguồn số liệu quan trọng nhất nhằm phục vụ cho công việc...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán cách định khoản kế toán CHƯƠNG III. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 3.1. Định nghĩa: -          Tài khoản kế toán dùng để phân loại và phản ánh liên tục có hệ thống từng đối tượng kế toán riêng biệt qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. -          Theo quyết định 48/2006/QĐ/BTC gồm có 51 Tài khoản cấp 1 và 62 tài khoản cấp , 5 tài khoản ngoài...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Chứng từ kế toán là gì và quy định chứng từ kế toán CHƯƠNG II. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 2.1. Khái niệm chứng từ kế toán là gì -          Chứng từ kế toán là những chứng minh bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành. -          Chứng từ kế toán là khâu đầu tiên của quá trình kế toán có tác dụng: v  Chứng minh cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh v  Căn cứ để ghi sổ k...
Đọc thêm
Gửi bình luận
2013/06/16 Nguyên lý kế toán ⁄ 1676Từ
Kỳ kê toán là gì: Kỳ kế toán là khoản thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và  được quy định như sau: -          Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
2013/06/16 Nguyên lý kế toán ⁄ 2203Từ
Những nguyên tắc cơ bản trong kế toán 1.Nguyên tắc kế toán -          Giá gốc: Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc, bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác đến khi đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. -          Nhất quán: Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán năm; trườn...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Chức năng nhiệm vụ của kế toán và yêu cầu kế toán 1.Chức năng nhiệm vụ của kế toán: -          Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác như: giám sát, thực hiện các khoản thu chi, tiền gửi ngân hàng, tính toán giá thành sản xuất, kiểm tra và lập nhập kho hàng mua, xuất kho bán hàng, tính lương ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
1.Định nghĩa về kế toán: -          Theo chuẩn mực kế toán: Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới  hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phí của Nhà nước, cũng như từng tổ chức, xí nghiệp -        ...
Đọc thêm