Gửi bình luận
Mẫu phiếu chi - Mẫu số 02 - TT Mẫu phiếu chi Nhằm xác định csc khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán Trung tâm đào tạo kế toán hà nội xin chia sẻ với các bạn mẫu phiếu chi Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 02 - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   PHIẾU CHI Ng...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN Quý.......năm…… 1. Tên tổ chức (cá nhân):.............................................................................................................................................. 2. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn dùng trong trường hợp yêu cầu doanh nghiệp phải quyết toán hóa đơn   Mẫu bảng kê quyết toán hoá đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)   BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN (Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn BC26/AC)        Mẫu số: BK01/AC(Ban hành kèm ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu bảng cân đối kế toán Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  Tại ngày  : 31/01/09 Đơn vị tính : Đồng  TÀI SẢN  Mã số  Thuết minh  Số cuối kỳ  Số đầu kỳ 1 2 3  4  5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1. Tiền V.01 2. Các khoản tương đương tiền ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra 1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT: Tổng 2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: Tổng 3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: Tổng 4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: Xem mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra BẢNG KÊ HOÁ ĐƠ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm: 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03) 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 6. Doanh thu hoạt  động tài chính 7. Chi phí hoạt động tài chính   - Trong đó lãi vay 8. Chi phí bán hàng 9. Chi...
Đọc thêm