Gửi bình luận
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN   Năm ..........     Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:……………………. Mã số thuế: ……………………………………………………..…….     Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ..................................................................
Đọc thêm
Gửi bình luận
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                              THÔNG BÁO Áp dụng phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng   Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….   Tên người nộp thuế: ........................................................................................
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) [01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý……… Năm ...…… [02] Lần đầu:           ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Tải Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng năm 2013 Mẫu hóa đơn gtgt này do Cục Thuế phát hành (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15  tháng 5  năm 2013 của Bộ Tài chính) TÊN CỤC THUẾ:................                                          Mẫu số: 01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: 01AA/13P                                                                 ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào Trung tâm kế toán hà nội gửi các bạn mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào để các bạn tham khảo BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng..... năm 200.... Người nộp thuế:............................................... Mã số thuế: ..........................................................
Đọc thêm
Gửi bình luận
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ Thực hiện tại : CHI NHÁNH MIỀN TÂY TK Công nợ : 131 - Phải thu của khách hàng Mã khách hàng : AMTHANHVANG - Cty TNHH Âm Thanh Vàng Từ ngày 01/01/09 đến ngày 31/01/09 Hôm nay, Ngày 31 tháng 1 năm 2009 Chúng tôi gồm : +  ÔNG : Đại diện  CHI NHÁNH MIỀN TÂ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày...... tháng...... năm..........) [01] Kỳ tính thuế: tháng..... năm ....   [02] Tên người nộp thuế:..........................................................................................          [03] Mã số thuế: [04] ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách ghi phiếu thu - Mẫu 01 -TT Trung tâm kế toán hà nội xin hướng dẫn cách bạn các ghi phiếu thu theo quyết định 48 + Mục đích: Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ và kàn căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khỏan thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải viết Phiếu thu. Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải đư...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu Phiếu Thu - Mẫu số: 01 - TT Phiếu thu được lập để xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ và căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan Trung tâm kế toán hà nội chia sẻ Mẫu phiếu thu theo QĐ 48 như sau các bạn có thể copy vào word là sử đụng được   Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 01 - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngà...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách ghi phiếu chi - Mẫu số 02 - TT Trung tâm đào tạo kế toán hà nội xin hướng dẫn cách ghi Phiếu chi ( Mẫu 02 – TT) + Mục đích: Nhằm xác định csc khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. -         Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị. -         Phiếu chi phỉa đóng thành quyển, tron...
Đọc thêm