Gửi bình luận
Bản tin thuế tuần 2 tháng 9 năm 2014 Gửi các Anh, Chị file Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 2 tháng 9 năm 2014. Trong đó tiêu biểu có: 1. Công văn số 3655/TCT-CS ngày 28 tháng 8 năm 2014 về khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.   Để phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc kê khai khấu trừ thuế đầu vào đối với Công ty cổ ph...
Đọc thêm
Gửi bình luận
CÔNG VĂN SỐ 1880/TCT-TNCN HỒ SƠ HOÀN THUẾ TNCN mà hoc ke toan thue xin tóm lược lại như sau BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1880/TCT-TNCN V/v hồ sơ hoàn thuế TNCN Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014   Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định Trả lời công văn số 1156/CT-TNCN ngày 23/4/2014 của Cục Thuế ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Công văn số 1905/TCT-TNCN ngày 23/5/2014 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế TNCN Tổng cục thuế nhận được công văn số 416/CT-TNCN ngày 17/3/2014 của cục thuế Bình Định về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vốn của các cá nhân là thành viên góp vốn thành lập trong công ty TNHH, Tổng cục thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 3, Mục II, phần A thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của bộ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật Quản ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thành phố Hà Nội có phạm vi địa bàn rộng, số lượng doanh nghiệp đông, khoảng gần 117.000 tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, có 99.693 tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế năm 2013. Hơn nữa, năm nay là năm chính sách thuế có nhiều thay đổi. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2014, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã có kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thời hạn nộp thuế và bảo lãnh thuế được quy định như thế nào ? Thông tư số 128/2013/TT-BTC hướng dẫn cụ thể quy định để doanh nghiệp (DN) được hưởng ân hạn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) và điều kiện để được bảo lãnh số tiền thuế phải nộp. Theo Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (Thông tư số 128), đối với hàng hóa nhập khẩu (NK) là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu (S...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế 1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo quy định. 2. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định. 3. Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn là n...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Quyết định số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định    Trung tâm kế toán hà nội thông báo Quyết định số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính BỘ TÀI CHÍNH -------- Số: 1173/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Trung tâm kế toán hà nội cập nhật Nghị định số 124/2008/NĐ-CP về luật thuế thu nhập doanh nghiệp được hướng dẫn như sau: CHÍNH PHỦ _______ Số: 124/2008/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP về thuế Thu nhập cá nhân NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 100/2008/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 09 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các quy định về đăng ký, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy đị...
Đọc thêm