Gửi bình luận
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật Quản ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thành phố Hà Nội có phạm vi địa bàn rộng, số lượng doanh nghiệp đông, khoảng gần 117.000 tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, có 99.693 tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế năm 2013. Hơn nữa, năm nay là năm chính sách thuế có nhiều thay đổi. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2014, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã có kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thời hạn nộp thuế và bảo lãnh thuế được quy định như thế nào ? Thông tư số 128/2013/TT-BTC hướng dẫn cụ thể quy định để doanh nghiệp (DN) được hưởng ân hạn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) và điều kiện để được bảo lãnh số tiền thuế phải nộp. Theo Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (Thông tư số 128), đối với hàng hóa nhập khẩu (NK) là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu (S...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế 1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo quy định. 2. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định. 3. Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn là n...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Quyết định số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định    Trung tâm kế toán hà nội thông báo Quyết định số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính BỘ TÀI CHÍNH -------- Số: 1173/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Trung tâm kế toán hà nội cập nhật Nghị định số 124/2008/NĐ-CP về luật thuế thu nhập doanh nghiệp được hướng dẫn như sau: CHÍNH PHỦ _______ Số: 124/2008/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP về thuế Thu nhập cá nhân NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 100/2008/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 09 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các quy định về đăng ký, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy đị...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nghị định 65/2013/NĐ-CP-27/6/2013 bổ sung luật thuế TNCN của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đây là Nghị định được xây dựng trên cơ sở Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013 được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2012, t...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Ngày 01/4/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.  Theo đó, ngo...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nghị định số 123/2008/NĐ-CP về luật thuế giá trị gia tăng Nghị định số 123/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế gtgt   CHÍNH PHỦ _________ Số: 123/2008/NĐ-CP  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày  08  tháng  12  năm 2008   NGHỊ ĐỊNH Quy định c...
Đọc thêm

Website cung cấp chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán thuế
TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI
Chuyên dạy học kế toán thuế tổng hợp thực hành thực tế
Website: hocketoanthue.org