Gửi bình luận
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này: 1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm: a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Luật số 04/2007/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN   QUỐC HỘI _________________ Luật số: 04/2007/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Giáo trình kế toán thuế xuất nhập khẩu chi tiết căn bản Giáo trình học kế toán thuế phần xuất nhập khẩu sẽ giúp các bạn sinh viên làm chủ hoàn toàn công việc kế toán và làm tốt các bài kiểm tra cuối kỳ Link tải: Tại đây Tìm trên google:giao trinh ke toan thueke toan xuat nhap khaugiao trinh thue xuat nhap khaukế toán thuế xuất nhập khẩu
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 28 Trong hệ thống mẫu biểu theo thông tư 28 và ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK theo thông tư 28 từ mẫu 01/TNDN đến mẫu số 06/TNDN là tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Cách kê khai cho từng tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính- mẫu 0x/TNDN như sau: Mẫu biểu kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: - Tờ k...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Các trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: 1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã. 2. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp. 3. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như thế nào? Theo quy định tại điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp được quy định như sau: 1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 13 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 2. Thu...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam ; b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doan...
Đọc thêm