Cách sử dụng Hàm SumIF trong excel « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Cách sử dụng Hàm SumIF trong excel

Cách sử dụng Hàm SumIF trong excel

Hàm sumif là hàm thông dụng trong excel mà học kế toán thuế muốn giới thiệu

hàm sumif trong excel

Định nghĩa hàm sumif: Là hàm tính tổng cho một dãy số hoặc một dãy các ô số (Range) căn cứ vào một điều kiện (Criteria) nào đó.

Ví dụ:

=Sumif(A2:A10,">2"):

Tính tổng cho dãy ô A2:A10 với điều kiện giá trị của ô trong dãy trên phải lớn hơn 2.

Ta có công thức tổng quát sau:

=SUMIF(Range,Criteria,[sum_range])

Trước tiên ta phân tích tham số Sum_Range. Tham số này đặt trong ngoặc vuông nên nó là tham số tùy chọn.

Khi Sum_Range bị bỏ qua thì hàm sẽ tính tổng cho vùng Range.

Nhưng khi bạn thêm tham số này vào thì Hàm sẽ tính tổng cho Sum_Range

Ví du:

=Sumif(A2:A7,"apple",B2:B7) thì hàm sẽ tính tổng cho vùng B2:B7.

=Sumif(A2:A7,"apple") thì hàm sẽ tính tổng cho vùng A2:A7.

Range:

- Là vùng chứa giá trị để tính tổng nếu tham số Sum_range được bỏ qua. Các ô chứa Text hoặc rỗng sẽ bị hàm bỏ qua.

- Khi có tham số Sum_Range thì Range sẽ là vùng chứa giá trị để đánh giá cho Criteria.

Criteria: Các điều kiện thiết lập cho Hàm SumIF cũng tương tự như Hàm CountIF hoặc Hàm CountIFS ở bài học trước.

enlightenedLưu ý: Các điều kiện phải dựa vào giá trị của các ô chứa trong Range. Nếu Range chứa giá trị là Text thì điều kiện Criteria phải ở dạng Text nếu không nó sẽ không tìm thấy điều kiện nào khớp với với điều kiện được thiết lập và trả về giá trị là 0.

Ở ví dụ sau ta có 2 bảng nằm trong 1 sheet như sau:

Fruits Qty      Amt'    Công thức      Kết quả

Apple             10        100     =SUMIF(A2:A11,">"&B2)             0

Orange           19        300     =SUMIF(A2:A11,">10")     0

Banana           34        120     =SUMIF(B2:B11,">10")     135

Mango            25        30        =SUMIF(B2:B11,">"&B2)             135

Mango            35        70        =SUMIF(A2:A11,B2)          0

Mango            22        230     =SUMIF(A2:A11,A15,A15:A24) 0

Banana           2          20        =SUMIF(A2:A11,"",B15:B24)       0

Apple             4          31        =SUMIF(A2:A11,">10",B15:B24)            0

Banana           6          45        =SUMIF(C2:C11,">10",B15:B24)            166

Mango            8          65        =SUMIF(C15:C25,">10",B15:B24)          165

Fruits Qty      Amt'

Apple             10        100

Orange           19        300

Banana           34        120

Mango            25        30

Mango            35        70

Mango            21        230

Banana           2          20

Apple             7          31

Banana           5          45

Mango            8          65

 

 

Ô D2 và D3: Kết quả bằng 0, vì Criteria là lớn hơn giá trị ô B2 (lớn hơn 10) Tuy nhiên Range có giá trị trong dãy A2: A11 là dạng Text (Chữ) nên hàm bỏ qua.

 

Ô D4 và D5: Kết quả bằng 135, Tính tổng giá trị trong dãy (range) B2:B11 với Criteria là lớn hơn giá trị ô B2 (lớn hơn 10), và range B2: B11 là dạng số (Numberic), nên hàm sẽ tính tổng các ô B3:B7 vì các ô này có giá trị lớn hơn 10.

 

Ô D7: Khi có tham số Sum_Range (A15:A24) thì hàm sẽ tính tổng các ô nằm trong dãy A15:A24 (Sum_Range) với tiêu chí là giá trị ô A15 (Apple), Lúc này  tuy chữ Apple là điều kiện thỏa giá trị nằm trong Range nhưng Sum_Range không chứa giá số nên kết quả vẫn là bằng 0.

 

Ô D8 và D9: Criteria là "" (Rỗng) và >10 không nằm trong phạm vi A2:A11 nên kết quả của hàm vẫn là 0.

 

Ô D10 và D11: Tiêu chí tính tổng là >10 thỏa tất cả điều kiện trong Range C2:C11 và C15:C24, nên hàm sẽ tính tổng tất cả các giá trị trong dãy ô >B15: B24

 

Trong thực tế ta thường dùng hàm Sumif để tính tổng các giá trị trên 1 bảng dựa trên tiêu chí xuất hiện trên một bảng.

 

Vi dụ: Ta có bảng kết quả bán hàng của cửa hàng hoa quả theo từng ngày, cứ mỗi một  lượt khách mua một mặt hàng thì sẽ ghi chép vào 1 dòng theo thứ tự từ trên xuống dưới, và lúc này các mặt hàng thường xuyên lặp đi lặp lại. Bây giờ ta tạo một bảng thứ 2 có liệt kê tất cả các loại hoa quả mà cửa hàng đang bán (4 loại bên dưới). Ta dùng hàm Sumif để tính tổng số tiền bán được trên một loại hoa quả như sau:

 

Fruits Tổng tiền = sumif     Kết quả

Apple             =sumif($A$2:$A$11,A15,$C$2:$C$11) 176

Orange           =SUMIF($A$2:$A$11;A16;$C$2:$C$11)           400

Banana           =SUMIF($A$2:$A$11;A17;$C$2:$C$11)           140

Mango            =SUMIF($A$2:$A$11;A18;$C$2:$C$11)           395

 

Bạn hãy copy bảng thứ 1 nhất dán vào ô A1 và bảng thứ 2 dán vào ô A14 để thấy kết quả hoạt động của công thức nhé.Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé