Cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01 -1/GTGT « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kinh nghiệm làm kế toán thuế > Cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01 -1/GTGT

Cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01 -1/GTGT

Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01 -1/GTGT

Cách kê khai Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01 -1/GTGT

Tải về>> Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

 

Cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

NNT phải lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV bán ra trong kỳ tính thuế để làm căn cứ lập Tờ khai thuế GTGT. Đảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV bán ra được lập theo mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

NNT phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê. Trường hợp các chỉ tiêu không có số liệu thì bỏ trống. NNT không được tự ý thay đổi khuôn dạng của mẫu biểu như thêm vào hay cắt bớt hoặc thay đổi vị trí các chỉ tiêu.

NNT thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi lập hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Căn cứ để lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu 01-1/GTGT

- Căn cứ để lập bảng kê là hoá đơn GTGT HHDV bán ra trong kỳ tính thuế; NNT kê khai toàn bộ hoá đơn GTGT đã xuất bán trong kỳ, bao gồm cả các hoá đơn đặc thù như tem, vé, hoá đơn điều chỉnh, hoá đơn xuất trả lại hàng.

- Thời điểm xác định thuế GTGT và lập hoá đơn được xác định như sau: Ngày lập hoá đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hoá đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hoá đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hoá đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.

Ngày lập hoá đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hoá đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hoá đơn đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thoả thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hoá đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ.

- Bảng kê được lập hàng tháng, căn cứ vào hoá đơn, chứng từ bán ra để ghi đầy đủ các chi tiêu trên bảng kê. Đối với hàng hoá, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như: điện, nước, xăng, dầu, dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng khác thì được kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ, không phải kê khai theo từng hoá đơn.

- Hoá đơn bán ra tháng nào thì kê vào bảng kê hoá đơn GTGT HHDV bán ra tháng đó. Trường hợp trong kỳ tính thuế không phát sinh hàng hoá dịch vụ bán ra thì không phải lập bảng kê thuế GTGT đầu ra.

- Hoá đơn GTGT được ghi vào bảng kê cần phân loại theo nhóm chỉ tiêu HHDV không chịu thuế GTGT, HHDV có thuế suất GTGT 0%, thuế suất 5% và thuế suất 10%.

- Trường hợp trên 1 hoá đơn ghi chung cho nhiều mặt hàng thì ở cột “mặt hàng” - cột (7)có thể ghi 1 số mặt hàng chiếm doanh số chủ yếu của hoá đơn.

- Trường hợp hoá đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của HHDV bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hoá đơn, chứng từ.

Trung tâm kế toán hà nội xin đưa ra một ví dụ về Cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01 -1/GTGT như sau:

Ví dụ: Doanh nghiệp A bán 1 máy tính với giá bán chưa có thuế GTGT là 10.000.000 đồng/chiếc, thuế GTGT 10% bằng 1.000.000 đồng/chiếc, nhưng khi bán Doanh nghiệp lại chỉ ghi giá bán là 11.000.000 đồng/chiếc thì thuế GTGT tính trên doanh số bán được xác định bằng: 11.000.000 x 10% = 1.100.000 đồng/chiếc.

- Đối với hoá đơn điều chỉnh giảm cho các hoá đơn đã xuất thì ghi số giá trị âm bằng cách để trong ngoặc (...).

 Cách ghi cụ thể các chi tiêu trên bảng kê như sau.

Dòng chỉ tiêu 1 “HHDV không chịu thuế GTGT”:

- Toàn bộ các hoá đơn bán ra trong tháng của HHDV không chịu thuế GTGT ghi vào nhóm này.

- Cột (1), ghi thứ tự hoá đơn.

- Các cột (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,10) ghi theo nội dung của từng hoá đơn.

- Cột (8) doanh số bán chưa có thuế, dòng tổng số ghi tổng cộng doanh số bán chưa có thuế của HHDV không chịu thuế, số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [26] trong Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

- Cột (9) thuế GTGT không ghi và bỏ trống.

Dòng chỉ tiêu 2 “HHDV chịu thuế suất thuế GTGT 0%”:

- Toàn bộ hoá đơn GTGT HHDV có thuế suất thuế GTGT 0% của NNT bán ra trong kỳ tính thuế được ghi trong chỉ tiêu này.

- Các cột (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10) ghi theo nội dung tương ứng của từng hoá đơn và tương tự như hướng dẫn ở chỉ tiêu 1.

- Cột (8) doanh số bán chưa có thuế ở dòng tổng số ghi tổng cộng doanh số bán chưa có thuế GTGT của HHDV loại có thuế suất 0%. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [29] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

- Cột (9) không ghi và bỏ trống.

Dòng chỉ tiêu 3 “HHDV chịu thuế suất thuế GTGT 5%”:

- Toàn bộ hoá đơn HHDV loại thuế suất thuế GTGT 5% của NNT bán ra trong kỳ tính thuế được ghi trong chỉ tiêu này.

- Cột (1), ghi thứ tự hoá đơn.

- Các cột (2, 3, 4, 5, 6, 7, 10) ghi theo nội dung tương ứng của từng hoá đơn.

- Cột (8) doanh số chưa có thuế, ở dòng tổng số ghi tổng cộng doanh số bán chưa có thuế GTGT của HHDV loại có thuế suất thuế GTGT 5%. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [30] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Trường hợp giá bán ghi trên hoá đơn đặc thù là giá đã có thuế GTGT thì căn cứ giá bán có thuế GTGT để tính ra giá bán chưa có thuế GTGT theo công thức:

Doanh số bán chưa thuế GTGT

=

Giá bán ghi trên hóa đơn

1+ Thuế suất

- Cột (9) là số thuế GTGT của HHDV bán ra (cột (9) = cột (8) x 5%). Tồng số thuế GTGT của HHDV chịu thuế suất 5% dùng để ghi vào chỉ tiêu [31] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Dòng chỉ tiêu 4 “HHDV chịu thuế suất thuế GTGT 10%”:

- Toàn bộ hoá đơn HHDV loại thuế suất thuế GTGT 10% của NNT bán ra trong kỳ tính thuế được liệt kê trong chỉ tiêu này.

- Cách lập tương tự như chỉ tiêu 3. Tổng doanh số bán chưa có thuế GTGT cùa HHDV chịu thuế suất 10% (cột 8) được dùng để ghi vào chỉ tiêu [32] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. Còn tổng số thuế GTGT của HHDV chịu thuế suất 10% (cột 9) dùng để ghi vào chỉ tiêu [33] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Dòng chỉ tiêu 5 “HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”:

- Chỉ tiêu này dành kê khai hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá bán ra nhưng không phải khai thuế GTGT, không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT, áp dụng đối với các trường hợp sau:

+ NNT là đại lý bán hàng hoá, dịch vụ theo hình thức bán đúng giá hưởng hoa hồng.

+ NNT có hoạt động xuất, nhập khẩu uỷ thác hàng hoá: không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhận xuất, nhập khẩu uỷ thác.

Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu HHDV bán ra”:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột 8, dòng tổng số của các loại: HHDV không chịu thuế GTGT, HHDV chịu thuế suất thuế GTGT 0%, 5% và 10%.

Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (8), dòng tổng số cùa các loại: HHDV chịu thuế suất thuế GTGT 0%, 5%, 10%. Tổng doanh thu HHDV bán ra ở chỉ tiêu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [27] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Dòng chỉ tiêu “Tổng thuế GTGT của HHDV bán ra”:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (9), dòng tổng số của các loại: HHDV có thuế suất thuế GTGT 0%, 5% và 10%. Tổng thuế GTGT của HHDV bán ra ở chỉ tiêu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [28] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT

 Nếu bạn không làm được hãy tham gia lớp học thực hành kế toán thuế của trung tâm sẽ giúp bạn làm chủ hoàn toàn công việc kế toán thuế Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé