Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán hay nhất 2014 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán hay nhất 2014

Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán hay nhất 2014

Việc kiểm tra số liệu là yêu cầu tất yếu khách quan của kế toán. Vậy làm thế nào để kiểm tra số liệu kế toán một cách hiệu quả nhất, chính xác nhất?

Mình xin tổng hợp một số phương pháp kiểm tra số liệu hiệu quả nhất

1. Bảng cân đối số dư và số phát sinh

- Là phương pháp kỹ thuật dùng để kiểm tra tổng quát số liệu kế toán đã ghi trên các tài khoản được xây dựng trên 2 cơ sở:

Tổng cộng số dư bên Nợ của tất cả các tài khoản nhất thiết phải bằng tổng cộng số dư bên Có của tất cả các tài khoản.

Tổng số phát sinh bên Nợ của tất cả các tài khoản nhất thiết phải bằng tổng số phát sinh bên Có của tất cả các tài khoản

Phương pháp lập bảng

Cột số thứ tự: Dùng để đánh số theo tuần tự cho các tài khoản đã sử dụng trong kỳ từ tài khoản thứ nhất cho đến hết
Cột tên tài khoản: Dùng để ghi số hiệu và tên của tài khoản phản ảnh số hiệu ở dòng đó. Mỗi tài khoản tổng hợp được ghi một dòng theo số hiệu của tài khoản từ nhỏ đến lớn không phân biệt thời gian có còn số dư cuối kỳ hay không.
Cột số dư đầu kỳ: Số liệu ghi vào cột này được lấy từ số dư cuối kỳ của kỳ trước.
Nếu số dư bên Nợ thì ghi vào cột Nợ hoặc bên Có thì ghi vào cột Có.
Cột số phát sinh trong kỳ: Lấy tổng số phát sinh trong kỳ này của tài khoản phản ánh ở từng dòng để ghi vào, tổng số phát sinh bên Nợ ghi vào cột Nợ. Tổng số phát sinh bên Có ghi vào cột Có.
Cột số dư cuối kỳ: Số liệu ghi vào cột này căn cứ vào kết quả tính được khi khoá sổ cuối tháng của từng tài khoản. Tài khoản có số dư bên Nợ thì ghi vào bên cột Nợ, hoặc dư Có thì ghi vào cột Có.
Cuối cùng, tính ra số tổng cộng của tất cả các cột để xem giữa bên Nợ và bên Có của từng cột: Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ có bằng nhau không.
Tác dụng của bảng: 
 Kiểm tra công việc ghi chép, thể hiện ở những điểm:

Tổng số bên Nợ và bên Có của từng cột số dư đầu kỳ, số phátsinh, số dư cuối kỳ nhất thiết phải bằng nhau.
Tổng số phát sinh trong kỳ của tất cả các tài khoản trong Bảng cân đối tài khoản phải đúng bằng số tổng cộng của bảng định khoản của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
 Cung cấp tài liệu để lập bảng cân đối tài sản
 Cung cấp tài liệu cho việc phân tích hoạt động kinh tế

2. Bảng cân đối sổ phát sinh và số dư kiểu bàn cờ

Phương pháp lập bảng

Lấy số dư đầu kỳ của tất cả các tài khoản đưa lên bảng. Nếu số dưở bên Nợ, ghi vào sổ cột “Dư đầu kỳ bên Nợ”, nếu số dư ở bên Có, ghi vào dòng ”Dư đầu kỳ bên Có”sao cho Tổng dư Nợ đầu kỳ = Tổng dư Có đầu kỳ, ghi ở ô X1.
Lấy số phát sinh ở cùng một bên của tất cả các tài khoản, thí dụ bên Có, liệt kê lênbảng thành từng cột. Nhưng vì bảng cấu tạo theo kiểu bàn cờ nên khi liệt kê phải đồng thời phân loại số liệu theo từng tài khoản ghi Nợ và như vậy hình thành từng cột số liệu ghi rõ: có một tài khoản Nợ các tài khoản đối ứng hoặc ngược lại.
Số phát sinh Nợ của từng tài khoản trên từng dòng của bảng sẽ được đem đối chiếu với số phát sinh nợ của từng tài khoản tương ứng đã được phản ảnh trên sổ cái tài khoản. Nếu xuất hiện chênh lệch chứng tỏ việc ghi chép có thiếu sót, phải tìm sai sót do khoản nào và sửa sai. Rút số dư cuối kỳ của từng tài khoản. Nếu số dư ở bên Nợ, ghi vào dòng “Dư cuối kỳ bên Nợ”. Nếu số dư cuối kỳ ở bên Có, ghi vào cột “Dư cuối kỳ bên Có”. Số dư này được đối chiếu với số dư của tài khoản trên sổ. Tổng dư Nợ cuối kỳ = Tổng dư có cuối kỳ, ghi ở ô X2.
Tác dụng:
 Phương pháp này có ưu điểm là kiểm tra được tính chất hợp lý của các quan hệ đối ứng với tài khoản.
 Tuy nhiên cũng không phát hiện được những trường hợp bỏ sót hay ghi trùng bút toán.
 Mặt khác nếu đơn vị sử dụng nhiều tài khoản, phát sinh quá nhiều nghiệp vụ thì việc lập bảng sẽ mất nhiều thời gian.
Dó đó bảng này ít dùng trong thực tế.Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé