Báo cáo thực tập kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu báo cáo thực tập kế toán > Báo cáo thực tập kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Báo cáo thực tập kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Báo cáo thực tập kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất thương mại Đông Nam

báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

Nội dung báo cáo thực tập kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH.. 4

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM... 4

1.1.SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 4

1.1.1.1 Giới thiệu chung về công ty: 4

1.1.1.2 Lịch sử hình thành : 4

1.2 CƠ CÂU TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY: 5

1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 6

Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty. 6

1.2.2 Chức năng của các phòng ban: 6

1.3 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM: 7

1.3.1 Những mặt thuận lợi: 7

1.3.2 Những mặt khó khăn: 7

1.4 QUY TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH: 8

1.4.1 Sơ đồ quy trình sản xuất: 8

1.4.2 Giải thích quy trình: 8

1.5 CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN: 9

1.5.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: 9

1.5.2 Vai trò nhiệm vụ của bộ máy kế toán. 9

1.6 HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY: 10

1.6.1 Sơ đổ hạch toán: 11

1.6.2 Giải thích sơ đồ: 12

2. 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN: 13

2.1.1 Khái niệm: 13

2.1.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 13

2.1.1.2 Chi phí nhân công trực tiếp: 13

2.1.1.3 Chi phí sản xuất chung: 13

2.1.2 Đặc điểm: 14

2.1.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 14

2.1.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp. 15

2.1.2.3 Chi phí sản xuất chung: 15

2.1.3 Phân loại: 16

2.1.3.1 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí: 16

2.1.3.2 Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục giá thành: 17

2.1.3.3 Phân loại theo chi phí khả biến và chi phí bất biến. 19

2.1.3.4 Phân loại theo chi phí cơ bản và chi phí chung. 20

2.1.3.5 Phân loại chi trực tiếp và chi phí gián tiếp: 20

2.2 HÌNH THỨC KẾ TOÁN.. 20

2.2.1 Sổ kế toán. 21

2.2.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 21

a) Chứng từ sử dụng: 21

b) Sổ sách sử dụng: 21

2.2.1.2 Chi phí nhân công trực tiếp: 21

a) Chứng từ sử dụng: 21

b) Sổ sách sử dụng: 21

2.2.1.3 Chi phí sản xuất chung: 21

a) Chứng từ sử dụng: 21

b) Sổ sách sử dụng. 22

2.2.2 Tài khoản sử dụng và kết cấu: 22

2.2.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 22

2.2.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp: 23

2.2.2.3 Chi phí sản xuất chung : 23

2.2.3 Một số phương pháp hạch toán chủ yếu. 24

2.2.3.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 24

2.2.3.2 Chi phí nhân công trực tiếp: 25

2.2.3.3 chi phí sản xuất chung: 26

2.3 TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH.. 29

2.3.1 Khái niệm về giá thành: 29

2.3.2 Tập hợp chi phí sản xuất: 30

2.3.3.1.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến. 33

2.3.3.1.4 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc chi phí kế hoạch. 33

2.3.3.2 Các phương pháp tính giá thành. 33

2.3.3.2.1 Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp ( pp giản đơn ): 33

b) Trường hợp phân xưởng sản xuất ra hai loại sản phẩm. 34

c) Tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ: 34

d) Tính giá thành theo phương pháp hệ số: 34

e) Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ: 35

f) Tính giá thành theo phương pháp liên hợp. 36

2.3.2.2.2 Tính theo phương pháp đơn đặt hàng. 36

2.3.3.2.3 Theo phương pháp phân bước. 36

2.3.3.2.4 Theo phương pháp định mức : 38

3.1 HÌNH THỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. 41

3.1.1 Sổ sách: 41

3.1.2 Chứng từ sử dụng: 41

3.1.3 Một số phương pháp hạch toán chủ yếu tại công ty: 41

3.1.3.1 Hạch toán về nguyên vật liệu: 41

Hình 3.1: Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 42

3.1.3.2 Hạch toán về chi phí nhân công trực tiếp. 42

3.1.3.3 Hạch toán về chi phí sản xuất chung: 43

3.2 Tập hợp chi phí và tính giá thành. 45

3.2.1 Tập hợp chi phí: 45

3.2.2 Tính và xác định giá thành: 45

3.2.2.1 Xác định chi phí dở dang cuối cuối kỳ: 46

3.2.2.2 Xác định và tính giá thành sản phẩm: 46

3.2.2.2.1 Xác định tổng giá sản phẩm hoàn thành trong kỳ. 46

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 48

4.1 Ưu điểm: 48

4.2 Nhược điểm: 50

4.3 KIẾN NGHỊ. 51

KẾT LUẬN.. 54

Xem thêm báo cáo thực tập kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm: Tại đây

 

Tìm trên google:

  • bao cao thuc tap tinh gia thanh san pham


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé