Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2. Các khoản giảm trừ
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)
6. Doanh thu hoạt  động tài chính
7. Chi phí hoạt động tài chính
  - Trong đó lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}
11. Thu nhập khác
12.  Chi phí khác
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Tham khảo mẫu báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh được thể hiện như hình sau

 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Xem thêm lớp học thực hành kế toán trên excel để nâng cao kinh nghiệm thực tế cho bạn

Để tải mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các bạn gửi thông tin về Email: hocketoanthue.org@gmail.com Hệ thống sẽ gửi lại vào email cho bạn( MIỄN PHÍ 100%)

Tìm trên google:

  • mau bao cao ket qua hoat dong kinh doanh


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé