Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra

Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra

1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:
Tổng
2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:
Tổng
3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
Tổng
4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:

Xem mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày....... tháng...... năm..........)

[01] Kỳ tính thuế: tháng.......năm ..........

 

[02] Tên người nộp thuế:........................................................................................

          [03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………...........................

           [05] Mã số thuế:

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Hoá đơn, chứng từ bán ra

Tên người mua

Mã số

thuế người mua

Mặt hàng

Doanh số

bán chưa có thuế

Thuế GTGT

Ghi chú

Ký hiệu Số Ngày, tháng, năm phát hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT:
Tổng
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:
Tổng
3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
Tổng
4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:
Tổng
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:
Tổng

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (*):                                   …………………

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (**):      ............................

Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (***):                      ............................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những  số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

__________________________

Ghi chú:

(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.

(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 8 của  dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

(***) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của  dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

Trung tâm kế toán hà nội

Khai giảng thường xuyên các lớp học kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế

Tìm trên google:

  • mau bao cao thuc tap


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé