Mẫu bảng cân đối kế toán « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Mẫu bảng cân đối kế toán

Mẫu bảng cân đối kế toán

Mẫu bảng cân đối kế toán Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày  : 31/01/09
Đơn vị tính : Đồng
 TÀI SẢN  Mã
số
 Thuết minh  Số cuối kỳ  Số đầu kỳ
1 2 3  4  5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110
1. Tiền V.01
2. Các khoản tương đương tiền 112 V.02
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120
1. Đầu tư ngắn hạn 121
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129
III. Các khoản phải thu 130
1. Phải thu khách hàng 131
2. Trả trước cho người bán 132
3. Phải thu nội bộ 133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
 - Phải thu nội bộ khác
5. Các khoản phải thu khác 135 V.03
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*) 139
IV. Hàng tồn kho 140
1. Hàng tồn kho 141 V.04
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
V. Tài sản ngắn hạn khác 150
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152
2. Các khoản thuế phải thu 154 V.05
3. Tài sản ngắn hạn khác 158
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) 200
I. Các khoản phải thu dài hạn 210
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2. Phải thu nội bộ dài hạn 212 V.06
3. Phải thu dài hạn khác 218 V.07
4. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 219
II. Tài sản cố định 220
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08
- Nguyên giá 222
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09
- Nguyên giá 225
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226
3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10
- Nguyên giá 228
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11
III. Bất động sản đầu tư 240 V.12
- Nguyên giá 241
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250
1. Đầu tư vào công ty con 251
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
- Vốn góp liên doanh
-Đầu tư vào công ty liên kết
3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259
V. Tài sản dài hạn khác 260
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 261 V.14
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21
3. Tài sản dài hạn khác 268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 270

Tải mẫu bảng cân đối kế toán: Tại đây

Mời bạn tham gia lớp học thực hành kế toán tổng hợp để lấy kinh nghiệm đi làmHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé