Bản tin thuế tuần 2 tháng 9 năm 2014 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Bản tin thuế tuần 2 tháng 9 năm 2014

Bản tin thuế tuần 2 tháng 9 năm 2014

Gửi các Anh, Chị file Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 2 tháng 9 năm 2014. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3655/TCT-CS ngày 28 tháng 8 năm 2014 về khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.

 

Để phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc kê khai khấu trừ thuế đầu vào đối với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thịnh như sau:

 

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh có dự án trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su để chế biến ra sản phẩm chịu thuế giá trị gia tăng (Dự án). Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su nhưng trong giai đoạn đầu tư dở dang Công ty có bán sản phẩm mủ cao su thuộc đối tượng không chịu thuế thì số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho Dự án của Công ty được xử lý như sau:

 

- Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định (vườn cây cao su, nhà máy chế biến...): Công ty được khấu trừ toàn bộ (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản).

 

- Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ khác: thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra.

 

Trường hợp khi nhà máy chế biến mủ cao su hoàn thành, nếu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh vẫn không sử dụng sản phẩm mủ cao su do Công ty trồng đề chế biến ra sản phẩm chịu thuế thì Công ty phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế đã khấu trừ và bị xử lý theo quy định.

 

2. Công văn số 3671/TCT-CS ngày 29 tháng 8 năm 2014 giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

 

Để khuyến khích người nhận tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhằm đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng kể từ ngày 1/4/2013 (ngày Nghị định số 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành), trường hợp tài sản nhận thừa kế, quà tặng là nhà đất mà người nhận tài sản từ anh, chị, em ruột trong nhà nếu có đầy đủ các giấy tờ chứng minh việc cho tặng đáp ứng được các quy định của pháp luật thì không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ và phiếu chuyển thông tin của cơ quan Tài nguyên và môi trường để giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

 

3. Công văn số 3677/TCT-CS ngày 29 tháng 8 năm 2014 về chính sách thuế TNDN

 

Trường hợp Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Công ty mẹ) có các giao dịch chuyển tiền cho Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nam (các Công ty con) để đầu tư, kinh doanh (ngoài số vốn điều lệ đã được góp đủ ở các Công ty) thì các giao dịch giữa Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc và các Công ty con nếu được xác định là các giao dịch liên kết thì phải tính lãi vay và kê khai vào thu nhập khác đối với khoản tiền này.

 

Đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể tình hình thực tế của các công ty con, trường hợp giữa các công ty có hợp đồng vay vốn, không tính lãi suất, nếu công ty con không trừ chi phí lãi vay và thuế suất áp dụng giữa các công ty là như nhau, đảm bảo không có sự gian lận lách thuế thì xem xét không ấn định lãi vay để tính thu nhập chịu thuế đối với công ty mẹ.

 

4. Công văn số 3682/TCT-CS ngày 29 tháng 8 năm 2014 về chính sách thuế

 

Hộ nộp thuế khoán có mức doanh thu bằng hoặc dưới mức doanh thu không phải nộp thuế (100 triệu đồng/năm) theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán.

 

Trường hợp Cục Thuế nêu thì hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán mới ra kinh doanh (từ tháng 3/2014), trong năm có doanh thu bình quân một tháng thực tế lớn hơn 100/12 triệu đồng nhưng tổng doanh thu trong năm dưới 100 triệu (do kinh doanh chưa đủ 12 tháng), Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn cứ vào tài liệu khai thuế của Hộ nộp thuế khoán về doanh thu, thu nhập sản lượng, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế đồng thời tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường để xác định lại doanh thu bình quân năm của hộ, cá nhân kinh doanh nêu trên:

 

- Trường hợp có cơ sở xác định doanh thu kinh doanh năm của hộ kinh doanh thực tế cao hơn 100 triệu đồng/năm thì Cục Thuế căn cứ vào doanh thu thực tế nêu trên và trên cơ sở ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường để xác định số thuế GTGT và TNCN phải nộp của cả năm.

 

- Nếu doanh thu kinh doanh năm thực tế dưới 100 triệu đồng thì hộ, cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế theo quy định. Đồng thời, Cục Thuế căn cứ vào doanh thu thực tế của năm hiện tại để làm căn cứ xác định mức thuế GTGT, TNCN khoán ổn định cho năm tiếp theo.

 

5. Công văn 3747/TCT-CS ngày 04 tháng 9 năm 2014 về chính sách thuế TNDN

 

Trường hợp từ năm 2009 Công ty TNHH KCN Thăng Long II phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng (thu một lần cho cả thời gian thuê) thì Công ty phải căn cứ theo thời điểm phát sinh doanh thu để áp dụng văn bản quy phạm pháp luật tương ứng với từng thời điểm phát sinh doanh thu. Đối với khoản tiền thu một lần cho cả thời gian cho thuê, Công ty đã áp dụng mức thuế suất thuế TNDN phổ thông tại thời điểm phát sinh doanh thu để nộp cho cả thời gian cho thuê thì không điều chỉnh lại mức thuế suất thuế TNDN trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực về sau quy định mức thuế suất phổ thông thấp hơn tại thời điểm doanh nghiệp phát sinh doanh thu.

 

6. Công văn số 3748/TCT-CS ngày 04 tháng 09 năm 2014 về khấu trừ thuế GTGT.

 

Trước khi Công ty TNHH BHFLEX Vina chuyển đổi thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chế xuất và ngày 05/3/2014 Công ty đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu là 648.421.820 đồng theo yêu cầu của cơ quan Hải quan (có chứng từ nộp thuế GTGT theo quy định). Tài sản cố định nhập khẩu trước thời điểm chuyển đổi sang doanh nghiệp không được hưởng chế độ chế xuất vẫn tiếp tục phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT của doanh nghiệp sau chuyển đổi. Do đó, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tại công văn số 4012/CT-KTT1 ngày 21/07/2014 như sau : Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định nhập khẩu đã nộp ngày 05/3/2014 được kê khai, khấu trừ trong kỳ kê khai thuế tháng 3 nếu doanh nghiệp chưa hạch toán vào giá trị tài sản cố định theo quy định.

 

7. Công văn số 3749/TCT-CS ngày 04 tháng 9 năm 2014 về thuế GTGT

 

- Mặt hàng sổ bé ngoan và sổ theo dõi sức khoẻ trẻ em được sử dụng cho việc dạy học vì vậy thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, Giúp trí nhớ môn Hình học, Hệ thống các Thì trong Tiếng Anh được sử dụng để tham khảo dùng cho giáo viên và học sinh phù hợp với nội dung chương trình giáo dục, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

8. Công văn số 3768/TCT-CS ngày 05 tháng 09 năm 2014 trả lời chính sách thuế.

 

Nếu chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận hàng hóa Jupiter Pacific tại thành phố Hà Nội là đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập với Công ty mẹ, kê khai nộp thuế TNDN riêng, đồng thời đáp ứng tiêu chí về lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không kinh doanh trong các lĩnh vực không được giảm thuế thì thuộc đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 và năm 2012 theo quy định tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC và Thông tư số 140/2012/TT-BTC.

 

9. Công văn số 3773/TCT-CS Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2014 về xử phạt về hóa đơn

 

Hành vi chậm nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế được tính từ sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

 

Trường hợp người nộp thuế nộp thông báo, báo cáo về hoá đơn gửi cơ quan thuế (trừ thông báo phát hành hoá đơn) từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định nhưng không có tình tiết giảm nhẹ thì không có căn cứ xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn.

 

10. Công văn số 3777/TCT-CS ngày 05 tháng 09 năm 2014 về thuế GTGT.

 

Trường hợp Công ty TNHH Thanh Châu Phát ký hợp đồng làm tổng đại lý xăng dầu cho Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu, việc xây dựng bảng giá bán lẻ xăng dầu là quyền tự chủ của doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương). Giá tính thuế GTGT là giá bán thực tế mà cơ sở kinh doanh thu được tiền, trường hợp Công ty bán xăng dầu thấp hơn giá niêm yết và không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường (giá bán không phù hợp với giá thị trường) thì cơ quan thuế thực hiện các biện pháp ấn định theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế.

 

11. Công văn số 3784/TCT-CS ngày 05 tháng 09 năm 2014 về giải đáp thắc mắc về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

 

Trường hợp Công ty POSCO E&C.,Ltd Hàn Quốc và Công ty KEANGNAM ENTERPRISES., Ltd khi thực hiện thi công gói thầu xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai (A3 và A4) khai thác đất trên diện tích đất được giao để sử dụng san lấp cho công trình thì hai Công ty này phải kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản như sau:

 

- Trước ngày 1/1/2012 thực hiện kê khai, nộp phí bảo về môi trường theo quy định tại Nghị định số 63/2008/NĐ-CP và Thông tư số 67/2008/TT-BTC;

 

- Kể từ ngày 1/1/2012 thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 158/2011/TT-BTC nêu trên.

 

12. Công văn số 3801/TCT-CS ngày 5 tháng 9 năm 2014 về chính sách thuế.

 

Trường hợp các lô đất mà Công ty cổ phần Long Việt nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần An Viên (năm 2007) đều là diện tích đất nền, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có hạ tầng), phần đầu tư cơ sở hạ tầng mà Công ty cổ phần An Viên đầu tư vào cả Khu dân cư đô thị du lịch sinh thái An Viên là tài sản công cộng chuyển giao về các sở ban ngành của địa phương quản lý theo quy định); Sau đó, Công ty cổ phần Long Việt thực hiện chuyển nhượng các lô đất này cho từng cá nhân có nhu cầu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp mà không có bất kỳ chi phí đầu tư cơ sở hạ tâng nào và Công ty không kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sơ hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế TP Đà Nẵng: không tính thuế GTGT đầu ra đối với hoạt động chuyển nhượng các lô đất trên của Công ty cổ phần Long Việt. Công văn này thay thế công văn số 754/TCT-CS ngày 11/3/2014 của Tổng cục Thuế.

 

13. Công văn số 3816/TCT-TNCN ngày 06 tháng 9 năm 2014 về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà

 

Trường hợp cá nhân cho thuê nhà mà bên đi thuê (bên B) không thực hiện đúng thoả thuận trong hợp đồng tự bỏ tiền đặt cọc thì khoản tiền đặt cọc mà bên cho thuê (bên A) nhận được này được xác định là khoản thu nhập chịu thuế khác và phải tính vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động cho thuê nhà.

 

Trường hợp cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế TNCN để xác định số thuế thực tế phải nộp của năm tính thuế thì cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

 

14. Công văn số 3819/TCT-CS ngày 06 tháng 09 năm 2014 về chính sách thuế TNDN

 

Trường hợp doanh nghiệp cử cán bộ đi công tác nước ngoài nếu có phát sinh chi phí vượt mức 20 triệu đồng thì việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân được cử đi công tác được chấp nhận đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và khoản chi này sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 

+ Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất;

 

+ Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử cán bộ đi công tác;

 

Ngoài ra, để thuận tiện trong công tác quản lý, đảm bảo tính minh bạch, doanh nghiệp cần xây dựng, ban hành quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ quy định/hoặc cho phép: cán bộ được phép thanh toán khoản công tác phí bằng thẻ do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được Doanh nghiệp thanh toán lại cho cán bộ.

 

15. Công văn số 3825/TCT-TNCN ngày 06 tháng 09 năm 2014 về giảm trừ khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

 

Trường hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội hưởng ứng lời kêu gọi của Ngân hàng cấp trên, vận động cán bộ viên chức ngành Ngân hàng ủng hộ ngày lương đóng góp vào các quỹ an sinh xã hội, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ,... Chi nhánh Ngân hàng đã trích ngày lương của cán bộ viên chức và chuyển tiền vào tài khoản của Công đoàn Ngân hàng cấp trên (Chi nhánh Ngân hàng có đầy đủ chứng từ chuyển tiền và danh sách các cá nhân được trích lương có xác nhận của Ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng). Sau đó Ngân hàng cấp trên chuyển đến các quỹ an sinh xã hội, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ... có chứng từ thu hợp pháp thì bản chất các khoản đóng góp này là của các cán bộ nhân viên. Do đó, khi quyết toán thuế các cán bộ viên chức của Chi nhánh Ngân hàng được giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học vào thu nhập chịu thuế TNCN.

 

16. Công văn số 12571/BTC-TCT ngày 08 tháng 9 năm 2014 về thuế GTGT đối với sản phẩm gỗ.

 

- Đối với sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

- Đối với sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, trường hợp bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

 

- Sản phẩm gỗ đã qua chế biến như: gỗ ván, gỗ tấm, dăm gỗ áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

 

- Từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày ban hành công văn này, trường hợp đã áp dụng thuế suất thuế GTGT khác hướng dẫn nêu trên thì không thực hiện điều chỉnh lại.Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé